kinderopvang

de Bolderkar v.o.f.

Bolderkar’s filosofie

Kinderopvang de Bolderkar streeft ernaar een opvoedingssituatie te bieden die aansluitend en aanvullend is op de opvoedingssituatie thuis. In het kinderdagverblijf ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband. Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen, door onder meer samen te spelen, te eten en te slapen. Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op anderen kennen. Mede hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gevoelens en leren ze een scala aan recreatiemogelijkheden. Tevens leren kinderen al vroeg de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor jezelf.

De situatie in de kinderopvang is erop gericht het kind in een op kinderen afgestemde omgeving en sfeer een prettige dag te laten doorbrengen, zodanig dat het kind zich er veilig en geborgen voelt. Hier wordt door de pedagogisch medewerker zowel in groepsverband als individueel bewust aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Kinderopvang de Bolderkar neemt een deel van de opvoeding van de kinderen over. Ouders zijn echter medeverantwoordelijk voor de opvang van hun kinderen in het kinderdagverblijf. Daarom is het noodzakelijk om gegevens over de ontwikkeling van hun kind(eren) met de pedagogisch medewerker uit te wisselen. Daardoor worden wederzijdse inzichten over deze ontwikkeling en de opvoeding vergroot. Goede contacten tussen ouders en pedagogisch medewerkers is dus belangrijk.

Ouders mogen van de pedagogisch medewerkers betrokkenheid bij het kind verwachten. Zij kunnen meedenken over opvoedingsvragen als ouders daar behoefte aan hebben. Tevens hebben de pedagogisch medewerkers een signalerende functie ten aanzien van het welzijn en het functioneren van hun kind(eren).

Het kinderdagverblijf is speciaal ingericht voor de kinderen en biedt daardoor anderen mogelijkheden dan de thuissituatie.

De accommodatie is aantrekkelijk, veilig en schoon. Er is tevens voldoende geschikte buitenspeelruimte.